wait
X
...
Kereső
Kulcsszó, cikkszám:

Ár, Ft:
-
Csak a kijelölt termékcsoportban
Megszűnt termékek között is
Csak a készleten lévő termékek között
Akciós termékek
Új termékek

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú 2018. május 25-én hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) kapcsolatban az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni.
 Társaságunk a GDPR rendelettel összehangban különös figyelmet fordít az adatkezelés során a természetes személyek személyes adatai védelmére, a kapcsolódó alapelvek és szabályok betartására, továbbá tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelését jelenleg a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően adott hozzájárulása alapján végezzük, amely a GDPR rendeletben foglaltak szerinti hozzájárulásnak tekinthető. Tájékoztatjuk, hogy az alábbi e-mail címen - arwill@arwill.hu - a  hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonást követően Társaságunk Önnek a továbbiakban nem fog a Társaság áruival, szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevelet és egyéb tájékoztatót küldeni, valamint törli a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:
 
Adatkezelő elnevezése: Árwill Elektronic Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 34/b
Cégjegyzékszám: 01-06-619678
Email: arwill@arwill.hu
Telefon: +36-1-3614480
Honlap: www.arwill.hu
Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Árvai Attila ügyvezető, e-mail: arwill@arwill.hu
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.
 
1. Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön által az adatkezelő részére önkéntesen átadott/megadott személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatásán alapul.
 
2. Az adatkezelés célja és időtartama:
Kifejezett hozzájárulása alapján az adatkezelő az adatait az Ön által kért árajánlatok, szolgáltatások, műszaki információk, megrendelések, akciók küldése céljából kezeli, hozzájárulása visszavonásáig.
 
A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az adatkezelő kizárólag a fent meghatározott célok érdekében, bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére adattovábbítás, adatközlés nem történik, továbbá az adatkezelő a fenti céltól eltérő célból további adatkezelést nem végez.
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzájárulását a GDPR rendelet hatálybalépését megelőzően a rendeletben foglalt feltételekkel összhangban adta meg, nem kell ismételten az engedélyét kérni ahhoz, hogy az adatkezelő a GDPR rendelet alkalmazási időpontját követően is folytathassa az adatkezelést.
 
3. Az Ön, mint érintett jogai:
Az adatkezelő az Ön kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Jogosult továbbá arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg.

Az Árwill BT, mint a webáruház üzemeletetője kijelenti, hogy a webáruházba regisztrált ügyfelek adatait bizalmasan kezeli. Az adatokat harmadik személynek nem adja át, kivételt képeznek ez alól az államigazgatási szervek által hivatalos megkeresés útján adott adatszolgáltatás. Az Árwill BT az adatbázisában szereplő adatokat kimondottan és elsősorban a kereskedelmi tevékenysége használja fel. Az Árwill BT webáruház adatbázisa védett, mások által nem hozzáférhető adathordozókon vannak tárolva.
Az Eladó a tudomására jutott adatokat az  "Személyes adatok védelméről" szóló 1992. évi LXIII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény előírásainak megfelelően kezeli, ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés, hibaelhárítás és egyéb, az ügyfél által megjelölt célok kielégítésére használja fel.

A megrendelés során az eladó olyan adatot kér - név, cím, telefonszám, email (cégek esetében adószám) -, amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához. A hibásan megadott vagy hiányos adatokból eredő kellemetlenségekért vagy ilyen okból a teljesítés elmaradásáért az eladó felelősséget nem vállal.